Onderwijs

‘Elk kind telt’

We vinden het binnen onze stichting belangrijk dat elk kind gezien wordt voor wie hij of zij is én wie hij of zij worden kan. Een passend aanbod qua onderwijs is van vitaal belang voor de brede ontwikkeling van elk kind. Hier maken wij ons elke dag hard voor.

Binnen onze scholen werken we met een jaarklassensysteem. Daarnaast hebben we op één van de scholen een zelfstandige afdeling voor hoogbegaafde leerlingen.

We kiezen er bewust voor de relatieve intimiteit van de klas te behouden en kinderen níet in grotere groepen/units onderwijs te bieden. Onze visie is dat een kind zich ontwikkelt vanuit de veiligheid, die een wat kleinere groep met zo mogelijk een of twee vaste leerkrachten kan bieden. We vinden het daarnaast van belang op deze manier de hoeveelheid prikkels die een kind dagelijks tot zich krijgt enigszins te beperken. Kinderen werken wel in kleinere groepen en/of met een onderwijsassistent aan bepaalde projecten of vakken. Daar waar het passend is, wordt er ook groepsdoorbroken gewerkt bij bepaalde vakken of projecten.

Onderwijs

Bovenstaand betekent niet dat wij binnen het jaarklassensysteem enkel methodes volgen. Dat is juist niet het geval. Scholen kijken steeds meer naar de doorgaande leerlijnen en passen hun aanpak – hierbij ondersteund door (delen van) een methode – aan op wat de leerlingen op dat moment nodig hebben, passend bij de visie van de school.

Wat betreft ICT kiezen we voor een hybride vorm van onderwijs. Dat betekent dat leerlingen zowel op papier werken als op een chroombook. Het is voor leerlingen van belang dat zij de kans krijgen hun handschrift en fijnmotorische vaardigheden te ontwikkelen. De ontwikkeling van de motoriek heeft invloed op de cognitieve ontwikkeling. We vinden het daarnaast belangrijk dat leerlingen ICT-vaardigheden opdoen en ook de voordelen van het werken met chroombooks kunnen genieten.

Onze scholen kenmerken zich door ‘eenheid in verscheidenheid’. Elke school heeft een andere populatie en maakt beslissingen over de onderwijsaanpak gebaseerd op wat de leerlingen uit de betreffende populatie nodig hebben. We kiezen er bewust voor scholen hierin ruimte te bieden, binnen de kaders die we als stichting samen afspreken. U kunt altijd een afspraak maken met één of meerdere van onze scholen om de sfeer te proeven en te onderzoeken of de betreffende school bij u en uw kind zou passen.

Passend onderwijs

De Stichting Triade maakt deel uit van het samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek. In dit samenwerkingsverband wordt gekeken hoe we op de beste manier kinderen die hulp nodig hebben kunnen begeleiden.

Passend onderwijs is een andere benadering voor de wijze waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale basisschool. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’, maar krijgen passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

Lachende kinderen in de natuur.

Wat is zorgplicht?

Schoolbesturen krijgen vanaf 1 augustus 2014 een nieuwe zorgplicht. Dit betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft, die bij hen ingeschreven staat of zich aanmeldt een passend onderwijsaanbod krijgt. De school moet zorgvuldig onderzoeken wat uw kind nodig heeft en dit eerst proberen zelf te realiseren. Het schoolbestuur moet daarvoor nagaan wat de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn eventueel met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.

Als de school deze ondersteuning zelf niet kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school na overleg met u zorgen dat er een school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Tot 1 augustus 2014 moest u in zo’n situatie nog vaak zelf naar een nieuwe school zoeken. Met de inwerkingtreding van passend onderwijs heeft de verwijzende school die verantwoordelijkheid. Daarbij is het belangrijk dat de school goed met u overlegt welke school passend is voor uw kind.

Verbreding & verdieping

Begaafdenonderwijs

Binnen onze stichting zijn we van mening dat hoogbegaafde kinderen zich evenwichtiger kunnen ontwikkelen en meer welbevinden ervaren wanneer er onderwijsaanpassingen plaatsvinden. Deze aanpassingen kunnen soms het best worden gevonden door voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen met een op hen toegesneden onderwijsaanbod en aandacht voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
Meer informatie over deze vorm van onderwijs kunt u vinden op de website van basisschool De Driesprong

Schoolondersteuningsprofiel

Veel kinderen met een beperking of stoornis hebben extra ondersteuning nodig op school. De vorm en inhoud van die ondersteuning zijn uiteraard mede afhankelijk van de specifieke beperking of stoornis.

Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel. Het ondersteuningsprofiel maakt duidelijk of de school zich wil specialiseren in een bepaald type ondersteuning of dat het juist een meer inclusieve school wil zijn, waar kinderen met beperkingen een passende plek hebben.

Het ondersteuningsprofiel van de school speelt een rol in het toelatingsbeleid van scholen. Het is de bedoeling dat de scholen in het samenwerkingsverband er samen voor zorgen dat er voor iedere leerling een goede plek is. Waarschijnlijk zal zware of ingewikkelde ondersteuning op een kleiner aantal scholen in het ondersteuningsprofiel opgenomen zijn. Het is ook mogelijk dat de school niet bekend is met de ondersteuning die uw kind nodig heeft en dit niet in het ondersteuningsprofiel heeft opgenomen. Het is echter niet zo dat onze scholen uw kind de toegang zullen weigeren als zij niet bekend zijn met een bepaalde vorm van ondersteuning. De school onderzoekt voor elke individuele leerling serieus of ze bepaalde ondersteuning toch niet kan bieden, ook als het niet in het profiel staat.

School ondersteuningsprofiel

Handle with Care

De gemeenten in Maastricht Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek doen met alle (speciaal) primair onderwijs scholen samen mee aan ‘Handle with Care’. Het doel van Handle with Care is om op school steun te bieden aan leerlingen die thuis geweld meemaken. Als kinderen iets ingrijpends meemaken geeft dat veel stress. Als het stressniveau hoog blijft, kan dit de ontwikkeling van een kind verstoren. Een betrouwbare volwassene, zoals een leerkracht, kan een kind helpen om met die stress om te gaan. 

Onze scholen doen daarom ook mee aan Handle with Care. De werkwijze is simpel. Als de politie aan de deur komt vanwege huiselijk geweld in een gezin met kinderen, dan sturen zij een melding aan Veilig Thuis. Veilig Thuis stuurt vervolgens een Handle with Care signaal aan leerplicht. Dit signaal bevat alleen: 

  • de naam van het kind 
  • de geboortedatum van het kind  
  • het codewoord Handle with Care. 

Leerplicht zoekt op basis van de gegevens de juiste school, en stuurt het Handle with Care-signaal door naar de intern begeleider/directeur van de school, zodat deze samen met de leerkracht extra aandacht en steun aan het kind kan geven.  

Binnen Handle with Care worden dus geen details over het incident thuis gedeeld. De Handle with Care-signalen worden ook niet geregistreerd in het schoolsysteem. Alle informatie met betrekking tot het Handle with Care-signaal wordt na ontvangst gewist.  

Thuis
Missie & Visie