Onze organisatie

Triade heeft een aantal kernwaarden/uitgangspunten geformuleerd die bepalend zijn voor de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan missie en visie.

  • Omdat elk kind telt worden de vaardigheden en talenten van leerlingen optimaal benut in onderwijs dat toekomstgericht en -bestendig is. Eigenaarschap van de eigen ontwikkeling wordt, binnen de grenzen van de individuele mogelijkheden, optimaal gestimuleerd in een veilige leer- en werkomgeving.
  • Triade wil een lerende organisatie zijn, waarin mensen van en met elkaar leren in wisselwerking met de omgeving. De medewerkers van Triade zijn met hun bevlogenheid en professionaliteit het menselijk kapitaal van de organisatie.
  • We zien de ouder als (educatief) partner. Ouders zijn betrokken bij en medeverantwoordelijk voor het onderwijs. En vanuit de medeverantwoordelijkheid voor de opvoeding die onze scholen hebben, werken we samen met ouders met als doel het geven goed onderwijs (o.a. adequate opbrengsten) voor alle leerlingen, dat zoveel als mogelijk aansluit bij de behoeften van deze leerlingen.
  • Subsidiariteit, de verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen, is direct vertaald in de integraliteit van het schoolleiderschap. De directeur is integraal verantwoordelijk voor Onderwijs, Personeel, Financiën en Profilering.
  • Eenheid in verscheidenheid met daaraan gekoppeld onderlinge solidariteit. Elke school is en blijft een onderdeel van het grotere geheel. Triade doet en organiseert gezamenlijk op onderwijskundig, personeel en financieel terrein wat (centraal) moet en kan en biedt daarbuiten (decentraal) ruimte en vrijheid aan de scholen om een eigen schoolconcept met hun teams vorm te geven.
Onze organisatie

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Zij treedt op als de formele werkgever van het college van bestuur en staat het college van bestuur met advies terzijde. De taken en bevoegdheden liggen vast in een reglement. De raad van toezicht bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden.

De raad van toezicht bestaat uit:
Drs. L.J. Urlings, Interim voorzitter
Mevr. L. Sieben-van Wunnik, lid
Mevr. M. van Kimmenaede, lid
Dhr. J. Vernaus, lid

Raad van Toezicht

College van Bestuur

Vanuit de statuten bestuurt het college van bestuur de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Het college van bestuur is werkgever van alle medewerkers van Triade. Het college van bestuur dient primair het belang van Triade in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de verwachtingen en belangen voor het opereren van de stichting van alle directe belanghebbenden. De taken en werkzaamheden zijn vastgelegd in een reglement. De raad van toezicht benoemt de leden van het college van bestuur.

Samenstelling College van Bestuur:
Dhr. drs. A.P.H.M. Cobben
M.Edu-sp. Mw. W.Salzmann

College van Bestuur

Onderwijsservicebureau (OSB)

Het onderwijsservicebureau (OSB) verzorgt naast het bestuurssecretariaat en advisering van het college van bestuur, de ondersteuning en dienstverlening op het gebied van financiën, personeel, huisvesting en onderhoud. Ook voert het OSB de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie (de werkzaamheden als administratiekantoor).

In dit kader is het OSB onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur en -binnen de door het college van bestuur vastgestelde kaders- belast met het monitoren en bewaken van vastgestelde regels, procedures en afspraken. De bevoegdheden van de directie van het OSB zijn reglementair vastgelegd.

Samenstelling OSB:
Algemeen directeur:
Dhr. mr. H. Hoedemakers
Secretariaat:
Mevr. E.van Meijel-Postma (bestuurssecretariaat / officemanager)
Mevr. A. van der Linde (officemanager)
Financieel controller / plv directeur OSB:
Dhr. M.Vermeulen
Medewerker personeels- en salarisadministratie:
Mw. E. Hermans-Janse
Medewerker financiële administratie:
Mevr. L. Beckers-den Broeder

Onderwijsservicebureau (OSB)

Medezeggenschap

Communicatie en openheid zijn essentieel voor het functioneren van een onderwijsorganisatie als geheel en in het bijzonder voor de schoolleiding om medewerking van alle betrokkenen te krijgen voor concrete plannen en maatregelen. Uiteraard is communicatie maatwerk. Er is niet een eenvoudige regel op te stellen die in alle situaties een goede communicatie waarborgt. De medezeggenschap heeft een nadrukkelijk omschreven rol bij de toetsing van nieuw en bestaand beleid.

Elke school van Triade heeft een medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die wordt gevormd door twee vertegenwoordigers (één ouder en één teamlid) van elke school, in totaal 14 leden. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een MR. In de medezeggenschapsraden is de vertegenwoordiging van ouders en medewerkers evenredig. De bevoegdheden (advies en/of instemming) van de medezeggenschapsraden zijn vastgelegd in een reglement en een medezeggenschapsstatuut. De Wet medezeggenschaponderwijs vormt de basis voor de medezeggenschap in het onderwijs.

De GMR wordt bijgestaan door een secretaris. Hij verstuurt de agenda, maakt de notulen, beheert de archieven en is contactpersoon voor de GMR-leden onderling en naar de GMR toe. De GMR vergadert volgens een jaarplanner.

Na afloop van een schooljaar maakt de secretaris een jaarverslag, dat, na goedkeuring door de GMR, gepubliceerd wordt.

Contact GMR:
Voorzitter GMR
Dhr. Ralph van Geenen, [email protected]
Secretaris GMR
Dhr. Donny Moonen, [email protected]

Externe Vertrouwenspersonen

Stichting Triade heeft twee externe vertrouwenspersonen. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht voor ongewenste omgangsvormen en voor integriteitskwesties. De vertrouwenspersoon is er volledig voor jou als melder, het gaat erom hoe jij iets ervaren hebt. We zijn er zowel voor leerlingen, als voor ouders en medewerkers.

Meer uitleg over wat een Vertrouwenspersoon voor je kan betekenen en wie onze Vertrouwenspersonen zijn vindt u via onderstaande link:

Uitleg Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Externe Vertrouwenspersonen
Missie & Visie