Oudervereniging

Een aparte rol is er voor de oudervereniging. elke school van Triade heeft een eigen oudervereniging. De vereniging stelt zich – gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen – ten doel de samenwerking tussen ouders en de school met betrekking tot activiteiten binnen of buiten de school te bevorderen. Denk hierbij aan een scala van activiteiten, zoals schoolreisjes, schoolfeesten, activiteiten met een bijzonder doel (bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuw speeltoestel).

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle ouders. Bij aanmelding van hun kind of bij aanvang van elk schooljaar kunnen ouders kenbaar maken of zij wel of geen lid willen worden van de oudervereniging. De oudervereniging is een belangrijk onderdeel van de organisatie op schoolniveau, ook hier wordt vorm en inhoud gegeven aan de rol van de ouder als partner van de scholen van Triade.

Oudervereniging

Ouderparticipatie

Triade ziet de ouder als partner met de primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de school met een primaire verantwoordelijkheid voor het onderwijs. Ouders zijn onze natuurlijke partners waar het gaat om leren en ontwikkelen. Partnerschap met ouders betekent aansluiten bij hun vragen en verwachtingen. Het betekent ook stimuleren en uitdagen om het partnerschap serieus te nemen.

Het partnerschap en de betrokkenheid van ouders kan zich op verschillende terreinen afspelen. Op de eerste plaats natuurlijk op het niveau van de groep waarin het eigen kind zit, dus het onderwijs en de ontwikkeling van het eigen kind. Daarnaast eventueel als bijvoorbeeld voorleesouder of ict-ouder. Op schoolniveau kan de betrokkenheid tot uiting komen door zitting te nemen in de oudervereniging, de medezeggenschapsraad of een ouderpanel. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is de manier om bovenschools ook mee te denken en te praten.

Ouderparticipatie
Missie & Visie